Velkommen til Bedemand Odsherred

Jeg ansøger altid om den Offentlige Begravelseshjælp

Satser 2024
Voksne max.12.500 kr.
Født før 01.04.1957, uanset formue, mindst1.050 kr.
Under 18 år, uafhængig af formue10.450 kr.
CivilstandFormuegrænseBortfaldsgrænse
Enlig20.950 kr.33.450 kr.
Samlevende (Kun afdødes formue spiller ind)20.950 kr.33.450 kr.
Efterlader ægtefælle/børn41.800 kr.54.300 kr.

Hvis afdøde var folkeregistreret med bopæl i Danmark ved dødsfaldet, kan der være ret til begravelseshjælp.

Ansøgning skal ske ved digital selvbetjening til Udbetaling Danmark, med mindre der foreligger særlige forhold. Kontakt Udbetaling Danmark herom.

Får de pårørende bistand af en bedemand, vil denne som regel sørge for at ansøge om begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes familieforhold, formue og alder.

Begravelseshjælpen beregnes efter den samlede formue på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet.

Begravelseshjælp på max. 12.500,- kr. til voksne nedsættes krone for krone med det beløb formuen overtiger formuegrænsen som nævnt ovenfor under satser.

Hvis begravelseshjælpen er nedsat eller bortfaldet pga. formuen, må begravelsesudgiften betales af boets midler.

Er der ikke er midler i boet til at dække udgiften til begravelsen, hæfter den, der har bestilt begravelsen, for betalingen over for bedemanden.

Kan hverken boet eller de efterladte betale udgiften til begravelsen, kan der søges hjælp inden begravelsen bestilles.

Der ydes højst et tilskud svarende til den maksimale begravelseshjælp på 12.500,- kr. Det kan udbetales a conto. Udbetaling Danmark kan kræve tilbagebetaling, hvis beregning af formuen efterfølgende viser, at formuegrænsen er overskredet.

Har afdøde ingen pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at stå med det økonomiske ansvar for begravelsen, skal det offentlige sørge for en sømmelig begravelse.

Pensionister, der ikke er berettiget til efterlevelsespension og andre, der mister en ægtefælle, registreret partner eller samlever, kan søge om efterlevelseshjælp.

Efterlevelseshjælp er betinget af, at den efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet de seneste tre år før dødsfaldet. Bestemmelsen er ikke begrænset til pensionister. De oplyste beløb er gældende for 2021

Efterlevelseshjælpen udgør højst 15.234,- kr. Beløbet ydes, hvis efterlevendes årsindtægt ikke overstiger 250.810 kr. Er årsindtægten højere, nedsættes hjælpen og den bortfalder ved en indtægt over 391.889 kr.

Ved opgørelse af efterlevendes årsindtægt medregnes 30% af formue over 156.753 kr. inkl. friværdi i fast ejendom. Efterlevelseshjælp er skattepligtig a-indkomst.

Efterlevelseshjælp søges i Udbetaling Danmark senest 6 måneder efter dødsfaldet. Er der særlige grunde til, at ansøgningsfristen ikke er overholdt, kan de se bort fra fristen.

Efterlevelseshjælpen kan søges digitalt på borger.dk. Er man ikke digital, kan man ringe til Udbetaling Danmark 70 12 80 83.

Når Udbetaling Danmark får underretning om dødsfald og det konstateres, at der er en ægtefælle eller samlever, sørger de for at oplyse den efterlevende om muligheden for at søge efterlevelseshjælp.

Hvis man har fået udbetalt efterlevelsespension, er man ikke berettiget til efterlevelseshjælp.

Kilde: Ældresagen

Efterlevelsespension udbetales til den længstlevende af to gifte pensionister eller til den længstlevende af to samlevende pensionister.

Dør den ene af samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social pension, fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner (efterlevelsespension) i tre måneder fra dagen efter dødsfaldet.

Det er den samlede pension før skat, der udbetales. Beløbet beskattes hos den efterlevende, som kun har sit eget personfradrag. Der er således kun ét personfradrag i de tre måneder, hvorfor nettobeløbet ikke er så stort, som da begge levede.

Efterlevelsespension udbetales kun hvis pensionisterne havde fælles bopæl/folkeregister adresse på dødsfaldstidspunktet.

Der udbetales ikke efterlevelsespension, hvis den ene er flyttet på plejehjem, fordi pensionerne allerede ved indflytning omregnes, som var man enlig.

Når de tre måneder med efterlevelsespension er gået, omregnes taksten dagen efter til taksten for reelt enlige.

Kilde: Ældresagen

Var afdøde medlem af sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, ydes der tilskud til begravelsen eller bisættelsen med 1.400 kr. (2021).

Gruppe 5, er ikke berettiget til Begravelseshjælp.

Efter cirka 8 dage, udbetales begravelseshjælpen automatisk til boet, der skal ikke ansøges

Udbetaling af ydelser fra ATP ved dødsfald
ATP udbetaler automatisk ydelserne, hvis betingelserne er opfyldt.

ATP tlf. 70 12 80 00

Elysium Begravelsesopsparing
Man kan spare op til sin begravelse eller bisættelse ved at tegne medlemskab i “Elysium Begravelsesopsparing“.

Der skal indbetales min. 500 kr. første gang. Efterfølgende indbetalinger skal være på mindst 300 kr. Der kan maksimalt indbetales 35.000 kr. på kontoen.

Opsparingen sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af sociale ydelser.

Ved Elysiums årlige regnskabsafslutning fordeles et evt. overskud som bonus, som beregnes i forhold til størrelsen af det indskudte beløb. Der betales ikke skat af evt. tilskrevet bonus.

Kontoens indestående kan kun udbetales til begravelsesudgifter, herunder bl.a. kaffebord, bespisning af følge, gravsted samt gravsten og vedligeholdelse og kun mod relevant dokumentation i form af regninger.

Medlemskabet kan opsiges, men det indbetalte indskud kan ikke kræves udbetalt. Kontoens indestående vil først blive udbetalt ved éns død i overensstemmelse med foreningens formål. Man kan til enhver tid ophøre med at indbetale på kontoen. Tilskrivning af bonus fortsætter i forhold til allerede indskudte beløb.

Udgør udgifterne til begravelse eller bisættelse et mindre beløb end det opsparede, udbetales restbeløbet ikke til dødsboet. Det overskydende beløb overføres til en fælles konto. En gang om året overdrages denne kontos beløb til almennyttigt eller velgørende formål.

Opsparingsforeningen er ikke forpligtet til at underrette pårørende om eksistensen af begravelsesopsparingen. Opsparingen udbetales kun, hvis de pårørende er opmærksomme på medlemskabet. Oplys derfor nærmeste pårørende om evt. medlemskab.

Begravelseskassen Danmark
„Begravelseskassen Danmark“ tilbyder to ordninger:

Ordning 1:
Er man fyldt 40 år kan man aftale en opsparingsordning, hvor man kan foretage et eller flere indskud. Indskuddet skal min. udgøre 20 kr. x aktuel alder. Er man f.eks. 65 år, vil indskuddet være 20 kr. x 65 = 1.300 kr.
Der kan højst foretages 10 indskud. Indskuddet opskrives hvert år med 20 kr. med tillæg af en bonus, der fastsættes af Begravelseskassens bestyrelse. Såfremt indskuddet ikke anvendes fuldt ud, vil det overskydende beløb blive refunderet til dødsboet.
Opsparingen har ingen indflydelse på tildeling af sociale ydelser, og der betales ikke skat af den tilskrevne bonus. Et opsparet beløb kan når som helst konverteres til en del af kontantbetalingen for en forudbetalt begravelse som nævnt nedenfor.

Ordning 2:
Den anden ordning er en aftale om forudbetalt begravelse, som man på forhånd selv tilrettelægger og betaler for. Man skal være mindst 50 år for at kunne aftale forudbetalt begravelse. Kopi af aftalen bør gives til nærmeste pårørende.

Kilde: Ældresagen

Kilde: Ældresagen

Kontakt

Ønsker du besøg af bedemandodsherred.dk, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig.